Spirálový model

Barry Boehm poprvé definoval Spirálový model ve svém článku v roce 1986 (A Spiral Model of Software Development and Enhancement) [1]. Tento model velmi dobře pokrývá největší nedostatky vodopádového modelu [2]. Spirálový model náleží do skupiny tzv. přístupů řízených riziky. To znamená, že postup do další fáze závisí na důsledně provedené analýze všech rizik a možných problémů. Rizika lze v kontextu spirálového modelu chápat v nejobecnějším smyslu (mohou tak zahrnovat např. i vztah k legislativě či marketingu). Model je založen na iterativním přístupu a především zavádí opakovanou analýzu všech rizik. Lépe se tak vyrovnává s pozdější úpravou požadavků. Proto je model vhodný pro větší projekty. Model probíhá v několika krocích, které se neustále opakují, dokud není produkt hotov. Hlavní myšlenkou je zde navazování nových částí na již důkladně prověřený základ. Z počátku se vývoj provádí na základě hrubé specifikace požadavků, v pozdějších fázích je tato specifikace i po konzultaci se zákazníkem postupně upřesňována.

Celý životní cyklus podle Spirálového modelu je rozdělen do čtyř hlavních částí:

  • Určení cílů, alternativ, omezení (Determine objectives, alternatives, constraints)
  • Vyhodnocení alternativ, identifikace a řešení rizik (Evaluate alternatives, identify, resolve risks)
  • Vývoj a verifikace další úrovně produktu (Develop, verify next-level product)
  • Plánování následujících fází (Plan next phases)

Po každé fázi následuje testování, hodnocení a předání dílčích výsledků. Produkt je tedy testován pravidelně a to již od raných fází. S tímto přístupem je vhodné využít automatizovaných testů. Dle aktuální verze je pouze nutné upravit testovací případy a testovací scénáře. Aplikaci je možno testovat po částech. Díky pravidelnému a včasnému testování dochází k včasnému odhalení chyb. Velký počet chyb v počátcích vývoje může mít za následek úpravu analýzy. Spirálový model, jak ho původně publikoval Barry Boehm [1], vidíme na obrázku 1.

Spirálový model životního cyklus softwaru
Obr 1: Spirálový model životního cyklus softwaru (2)

[1]   BOEHM, Barry W. A Spiral Model of Software Development and Enhancement. TRW Defense Syst. Group, Redondo Beach, CA, roč. 21, č. 5, August 1988. ISSN: 0018-9162

[2]   BOEHM, Barry W. Software engineering: Barry W. Boehm’s lifetime contributions to software. Wiley-IEEE Computer Society Press. 2007. 832 s. ISBN: 978-0-470-14873-0


Share on TwitterShare via email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *