RUP – Rational Unified Process

Rational Unified Process

Rational Unified Process (dále jen RUP) je objektově orientovaný iterativní přístup k životnímu cyklu software. Metodiku původně vytvořila společnost Rational Software Corporation (nyní samostatná divize IBM [1]). RUP náleží do skupiny tzv. přístupů řízených případy použití (use-casedriven approach), což znamená, že jako základní element je chápán případ použití definovaný jako posloupnost akcí prováděných systémem či uvnitř systému, která poskytuje určitou hodnotu uživateli systému (v nejobecnějším smyslu [2]). Pro modelování procesů se využívá prostředků jazyka UML (Unifed Modeling Language).


.advertisement

Hlavní myšlenka modelu je zjednodušena pro potřeby testování softwaru a zobrazena na obr 1. Na vodorovné ose jsou zaneseny fáze metodiky RUP. Fáze v tomto případě neodpovídají etapám životního cyklu produktu, ale dynamickému rozdělení metodiky RUP (jejich popis je uveden níže v této kapitole). V jednotlivých fázích se někdy uvádějí tzv. iterace, což jsou podmnožiny jednotlivých fází a představující jejích milníky. Svislá osa obsahuje vybrané procesy (které mají přímý vliv na testování softwaru v metodice) včetně důrazu, jaký je na ně kladen během metodiky RUP. Pojem „důraz“ v tomto kontextu chápejme jako objem pracovních kapacit rezervovaných v danou chvíli na konkrétní činnost. Ilustrace znázorňuje, jaký důraz je na daný proces v průběhu životního cyklu kladen. Z obrázku je patrné, že na testování je kladen důraz během celého modelu. Nejvíce však těsně před předáním produktu zákazníkovi, tedy ke konci implementace.

Rational Unified Process (RUP)

Rational Unified Process (RUP)

Obr. 1

RUP obsahuje celkem čtyři základní fáze. Každá fáze obsahuje několik dalších iterací. Před započetím nové iterace musí být splněna dříve definovaná kritéria předchozí iterace. Fáze zahájení (inception) definuje účel, rozsah projektu a jeho obchodní kontext. Ve fázi projektování (elaboration) je potřeba analyzovat požadavky zákazníka, celého projektu a definovat základy architektury. Realizační fáze (construction) je nejdelší probíhá zde tvorba zdrojových kódů. V poslední fázi předání (transition) může být projekt předán zákazníkovi nebo do dalšího cyklu.

  1. Iterativní vývoj software
  2. Správa požadavků
  3. Architektura založená na komponentách
  4. Vizuální modelování
  5. Ověřování kvality software
  6. Řízení změn software

Oblasti testování se metodika RUP věnuje velmi rozsáhle. Přesně definuje několik rolí a aktivit, které se mají testování věnovat. Testování prochází mnoha fázemi, proto lze testy neustále rozvíjet. Po ukončení procesu testování je vyhotovena zpráva, která obsahuje mimo jiné informace o tom, které části je nutné pro další testování pozměnit.

[1]   LEFFINGWELL, Dean. Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise. Addison-Wesley Professional, 2010, 560 s., ISBN 0-321-63584-1

[2] Rational Unified Process : Best Practices for Software Development Teams, [online]. Rational Software. [cit. 2.4.2011]. Dostupný na WWW

[3]   FOWLER, Martin. Destilované UML. Grada Publishing a.s. 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2062-3


Share on TwitterShare via email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *